Funiculaire de Pau

The funicular railway in Pau, France

Funiculaire de Pau